Archive for augusti, 2010

19:e av månaden Ramdan – Imam Alis(A) martyrskap

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som höjt och utvalt Sina främstare tjänare som Sina sändebud och vänner

Den heliga Profeten(S) sade: ”Var ni än vill urskilja rätt (haqq) från fel (batel), titta vilken linje som är Ali ibn Abi Talibs(A) linje; Ali(A) är med sanningen och sanningen är med Ali(A).” [Al-Ghadir, vol. 1, s. 176-179]

 Profeten(S) sade: ”Han är ledaren (mawla) över de som jag har varit ledare (mawla) över. O Gud, älska dem som älskar Ali(A) och hata dem som hatar Ali(A).” [Sahih Muslim, engelska upplagan, Bok 31, Nummer 5920- 23. Sahih al-Tirmidhi. vol. 2, s. 298. Mostadrak. vol. 3, s. 108- 110. Mushkil ul Athar. vol. 2, s. 307- 308 och många, många fler]

Profeten(S) sade: ”Ali(A) är med rättvisan (adl) och rättvisan är med Ali(A). Efter mig är han imamen och ställföreträdaren.” [Qayat al-Maram, s. 541]

Abo Hurayrah rapporterar från Imam Ali(A) att Profeten(S) sade:”Jag är en varnare (mothakir) och du är en vägledare (hadi) och genom dig vägleds de vägledda efter mig.” [Ehqaq ol-Haqq, vol. 3, s. 88-99]

Ibn Abbas berättar att Profeten(S) lade sin heliga hand på bröstet och pekade på Alis(A) axel och sade: ”O Ali(A) du är vägledaren(hadi) och genom dig vägleds de vägledda efter mig.” [Tafsir-e Kabir Fakhr-e Razi, vol. 19, s. 14]

YouTube Preview Image

Ya Allah, vid Din älskade Profet Mohammad(A), vid Din älskade vän och utvalde Imam Ali(A), vid Fatima Zahra(A) världens kvinnors mästarinna, vid Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) och de nio Imamerna(A) av hans ätt – står vi inför Dig med våra synder och återkommande misstag, med våra brutna löften om ångersamhet och med våra brutna vingar som separerar oss från Dig; vid Dina älskade och utvalda tjänare ber vi Dig under denna första möjliga natten av layali al-Qadr att än en gång ta emot oss och  förlåta oss i Din omfattande barmhärtighet, beskydda oss, hjälp oss att vara så som DU behagar Ya Allah – O DU som känner våra hjärtan bättre än oss själva och är närmare oss än vår halspulsåder!


15 månaden Ramadan – Imam Hassans(A) födelse

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som är Källan av Givmildhet och Generösitet

Profetens(S) första älskade dotterson
Imam Alis(A) och Fatima Zahras(A) första son
Imam Hossein(A) och Seyyeda Zeynabs(A) storebror
Den andra Imamen(A) av Ahl al-Bait(A) och mästare av Paradisets unga
Ahl al-Baits(A) Givmilde vars givmildhet omfattade vän som ovän
Vars milda uppförande och förfarande påverkade fientliga sinnen och fängslade hjärtan
Förtryckt och okänd, ensam och övergiven även av vänner
Skonade människoliven genom sitt avtal
Förberedde för stigen
av Karbala med tålamod
Förgiftad av hyckleri och bedrägeri
En sann martyr
Så sträck ut dina händer mot himlen
Och be till ditt hjärtas fröjd
Om gåvor på denna dag
Av den Givmilde vid den givmilde(A)
Må Gud acceptera inshaAllah

Må Gud påskynda vår väntade Imams(AJ) efterlängtade återkomst och välsigna oss till att vara bland hans följe och vänner i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah
Må Gud förlåta oss våra synder och skänka oss vägledning och aldrig låta oss fara vilse i välsignelsen av årsminnet av Imam Hassans(A) födelse inshaAllah
Inkludera oss i era böner kära syskon

 

1 Comment more...

100 årig färd på en natt

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som välsignat oss med Sin heliga månad av förlåtelse och barmhärtighet

Guds Profet(S) sade: ”Men ankomsten av månaden Ramadan öppnas paradisets portar medan helvetets portar stängs och de trotsigaste av djävlarna fastkedjas.”

Profeten(S) sade även: ”Satan strömmar genom människan likt blod genom hennes vener, så gör hans väg trång genom att utstå hunger.”

En av denna heliga månads otaliga välsignelser är att även Satan och hans värsta medhjälpare av djävlar fastkedjas vilket ger människan ett unikt tillfälle och möjlighet att avancera på stigen mot fullkomlighet. Men satan och hans medhjälpares frestelser är endast en delorsak som leder och banar väg för människans villfarelse; inte hela orsaken! Satan och hans medhjälpare är alltså endast den yttre orsaken som försöker vilseleda människan genom frestelser. Att människan slipper denna yttre påverkan under denna välsignade månad är en gåva av Guds nåd som människan skänks i välsignelsen av månaden Ramadan. Dock är människans eget nafs (jag), den inre kraften som genom sina omättliga begär vuxit sig starkt under året genom att människan uppfyllt dess minsta nick, vad som ännu håller människan fast i sina kedjor och lockar henne till villfarelse. Människan kan alltså genom sitt nafs lockas till synd och villfarelse även under månaden Ramadan trots att Satan inte har möjlighet att fresta för att människans nafs inte är uppfostrad och befinner sig på stadiet av nafs al-ammara (det beordrande jaget) och det enda sättet att uppfostra nafs är genom att motsäga den och vägra lyda dess begär. Fastans roll och dess essentiella element att hålla igen och avstå från att äta, dricka, vakta sin tunga och ögon m.m. är en faktor som krävs i det egna jagets uppfostran.

Alltså är månaden Ramadan en utomordentlig chans för människan att arbete på sitt inre jag (nafs) utan den yttre påverkan av Satans frestelser.  När människan under denna välsignade månad tar sina steg mot gudfruktighet och lyfter sitt nafs till stadiet av nafs al-lawwama (det anklagande jaget) så kan hon även efter månaden Ramadan, då Satan och hans medhjälpare frisläpps, fortsätta sina steg på sanningens stig. Kommer vi att ta vara på denna välsignelse och chans?

Må Gud förlåta oss våra synder och vägleda, stärka, hjälpa och välsigna oss alla till att ta vara på denna månad och lyckas närma oss Honom i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah! Må Gud påskynda vår väntade Imams(AJ) efterlängtade återkomst vid Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och välsigna oss till att vara bland hans följe och vänner inshaAllah!

Inkludera oss i era böner speciellt under dessa heliga dagar och nätter av denna välsignade månad


Månaden Ramadan mubarak inshaAllah!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som välsignat oss med Sin heliga månad

Profeten(S) sade: Sannerligen har månaden Ramadan erhållit sitt namn på grund av dess förmåga att förbränna synderna. [Kanz al-Ummal, Hadith: 23688]

Imam Ali(A) sade: ”Ramadan är Guds månad, Sha’ban är profetens(S) och Rajab är min månad.” [Wasael al-shia, vol. 7, s. 366]

Fatimah Zahra(A) sade: ”Gud lät fastan vara obligatorisk (wajib) för att stärka den verkliga renheten hos människan.” [Fatimah Zahras(A) tal; Kanon Shari’at, tal 27]

Imam Jawad(A) sade: ”Fastan är obligatorisk (wajib) för att de rika skall kunna känna av hunger och därmed hjälpa de fattiga.” [Kashf al-Ghemmah, vol. 3, s. 273]

Imam Sadiq(A) sade: ”Varje sak har en allmosa (sadaqah) och kroppens allmosa är fastan.” [Wasael al-Shia, vol. 7, s. 3]

Återigen har vi välsignats med ytterligare ett år och återigen står vi inför denna heliga månad – månaden Ramadan som ankommer och med sin ankomst bjuder oss alla till Guds gästabud.

Må vi vara värdiga gäster och lyckas ta vara på denna oersättliga välsignelse inshaAllah! Må Gud välsigna oss alla till att få bättre förståelse för månaden Ramadan och ta del av dess välsignelser i allt större grad och vara bland de som verkligen upplever månaden Ramadan och samlar på sig så mycket av dess gåvor som möjligt och inte låter den bara passera förbi. Må Gud välsigna oss till att under denna månad arbeta mer och allvarligare med oss själva för att förbereda oss alltmer för vår väntade Imams(AJ) efterlängtade återkomst inshaAllah!

I samband med denna heliga månad lanseras även en ny sida; en sida med det mesta om månaden Ramadan samlat på ett ställe. Sidan innehåller all material som finns på våra sidor och mer därtill i form av duaa (åkallelser) i skrift på arabiska tillsammans med svensk översättning samt utökat med ljudfil eller video, hadither (återberättelser), föreläsningar, artiklar, frågor och svar m.m. Tanken är att en egen sida specifikt tillägnat för månaden Ramadan inshaAllah ska underlätta för våra syskon att ta del av denna månads välsignelser genom att enklare hitta och få möjlighet att utföra dyrkanshandlingarna och recitera åkallelserna.

Må Gud vägleda oss alla till att ständigt söka och följa sanningen i Hans väg och i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Inkludera oss i era böner kära syskon i synnerhet under denna heliga månads välsignade dygn och be först och främst för påskyndandet av vår väntade Imam Mahdis(AJ) återkomst och be för att vi ska välsignas till att vara bland hans följe och vänner inshaAllah  

1 Comment more...

 • Statistik

  Idag: 12
  Total: 34904
 • Arkiv

  Kategorier

  Copyright © 1996-2010 Den Väntades Vänner Blogg. All rights reserved.
  Jarrah theme by Templates Next | Powered by WordPress