Archive for oktober, 2010

Ma’rifat (insikt) – första Hajjs gåvan

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som genomsyrade skapelsens med kärlek och lät Sina tjänares hjärtan riktas mot Honom

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ
 فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Det första Huset som restes för människorna var helt visst Helgedomen i Bakkah, en välsignelse och en ledstjärna för hela världen.
Den förmedlar klara budskap [och där finns] den plats där Abraham en gång stod; den som stiger in där är i trygghet. Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den.
(den heliga Koranen 3:96-97)

I boken ”Hemligheterna bakom hajj” av Sheikh Hossein Mazaheri inleder han beskrivande av Hajj med följande:

”Hela Hajj resan är en andlig utflykt som täcker tre skeden:

Första skedet: Avbryta nära band med allt förutom med Allah, för att nå Allah.

Andra skedet: Fortlöpa i riktning mot Allah och stärka förbundet (med Honom), tills man når Allah och dyrkans innersta väsen.

Tredje skedet: När en person har nått perfektion och har ankommit till (sann) dyrkan, återvänder han då (till människorna) för att vägleda Allahs skapelser till Honom”

I dagarna då många av våra syskon förbereder sig för att besvara Herrens kall och inbjudan till Hajj så vore en kort reflektion kring Hajj genom baserad på en av vår främsta ulama , urafa och storheters ord på sin plats:

Hajjs storhet kanske ligger i att det är en så omfattande form av dyrkan som täcker både individuella och kollektiva aspekter. Hajj är en manifestation av Guds nåd i så väl människans tanke, hjärta och själ som på politiskt, samhällig och samarbete, samhörighet och sammansvetsning av muslimernas nation.

Det som är så speciellt är att Hajj ser till att alla dessa aspekter når ett stort antal muslimer på en och samma gång; något som vanligtvis inte förekommer annars.

Nyckelordet i sammanhanget är ”ma’rifat” – det vill säga att se med klarhet som leder ökad kännedom som leder till insikt. Denna ma’rifat kan benas upp i ett antal kännedomar varav några följer i ett antal punkter och efterföljs av en förtydligande:

1. Ökad kännedom om sig själv som person och individ

2. Ökad kännedom om sig själv och sin delaktighet som en del av den stora muslimska ummah och nationen

3. Ökad kännedom om en aspekt och en yttring av den muslimska ummah och nationen som manifesteras i Hajj

4. Ökad kännedom om Guds storhet och barmhärtighet

5. Ökad kännedom om fienden

- Genom den reflektion kring ens egen existens som Hajj och dess omständigheter banar väg för, inser människan hennes egna brister, styrkor och svagheter. Det är väldigt vackert och otroligt visdomsfullt uttänkt hur Hajj ser till att frigöra människan för alla världsliga och materiella ägodelar, utstyrsel och utsmyckningar och ser till att allt som förmögenhet, samhällsposition, nationstillhörighet, titel och klädsel bleknar och att människan, helt frigjord från materiella tillbehör som annars förser henne med den falska inbillelsen att hon är förmer eller annorlunda än andra, placerar och förenar henne med hundratusentals andra medmänniskor i Hajjs olika dyrkanshandlingar från tawaf till sa’y till jamarat till salat. Hajj ser alltså till att förena och likställa den fattige med den rike, den styrande med den styrde, kungen med bonden, den utbildade med den analfabete, den vithyade med den svarthyade; alla i en och samma klädsel och på samma plats så alla klart och tydligt inser Guds storhet, nåderikedom och barmhärtighet och att vi alla är lika fattiga och behövande inför Honom. Genom att inse Guds storhet och ens egen fattigdom och svaghet, slås också alla inbillningar och tomma illusioner av självgodhet och egenkärlek som leder till egensinniga och själviska uppföranden gentemot andra i marken och tillintetgörs. Hajj ser till att människan bryter sig loss från den egna fängelsehålan och förenas med den vida oceanen och källan av storhet – och detta är kärnan av alla storheters dyrkanshandlingar och vad som ser till att förädla människans hjärta och själ, banar vägen för andra insikter och för att nå fullkomlighet. I det vardagliga livets gång ser alla tidskrävande och bindande bekymmer och nödvändigheter till att hjärtat hamnar i en slags försummelse kring dessa sanningar som ser till att man snärjer sig in i och trasslar fast i en spindelvävsliknande tillstånd av förvillelse och felaktiga tankar som i sin tur leder till att hjärtat blir alltmer mörk och ångestfylld – Hajj är ett definitivt bot för detta!

- Att se hur helheten av alla människorna som samlats till Hajj, från alla möjliga nationer och jordens alla hörn och genom att se alla samlade för Hajj också se hela den muslimska ummahn manifesterad – en ummah bestående av tiotal nationer och hundratusental människor som i en samlad form och under en och samma fana besitter en oerhörd potential och handlingskraft och som idag är en viktig faktor samhälls- och inte minst ekonomisk synpunkt som hela mänskligheten beror och är behov av (något som vi tyvärr sällan inser och genom splittring går miste om – men inshaAllah förenas vi under den väntade Imamens(AJ) fana inom en alltmer snar framtid inshaAllah)

- Att se och uppleva sig själv som en del av denna helhet, förenar den enskilde individen med den stora massan och ser till att en verkligen själslig förbindelse av kärlek inom den muslimska ummahn och gentemot ens muslimska syskon i tron – en kärlek som bryter förtryckarnas och tyrannernas förtrollning marknadsförd som ras, nation- och trostillhörighet: inshaAllah!

Boken ”Hemligheterna bakom Hajj” som nämndes i inledning är väldigt kort och enkel och ändå rätt så speciell och rekommenderas till alla i synnerhet de som välsignas med Hajj i år så se gärna till att ha läst den innan och eventuellt anteckna eller ringa in det viktigaste och ta med boken för att enklare påminna er om innebörderna inför varje handling – detta gällande syskonen som ska åka till Hajj men även högst rekommenderat till alla andra. Boken finns att läsa online via http://islamportalen.se/hajj/ eller beställa via www.dvvshop.se!

För övrigt innehåller sidan http://islamportalen.se/hajj/ allmänomfattande information och grundläggande bra-att-veta- fakta och frågor kring Hajj! Syskon, kom ihåg att det är aldrig för tidigt eller för sent att önska och förbereda sig eller återuppliva minnena av denna heliga andliga färd!

O vår Herre och vår Skapare, O vår Vän och vår Hjälpare, O vår Uppfostrare och vår Vägvisare, O vår Stöd och vår Lyssnare, DU som är Allvetande och vet allt, DU som är Allsmäktig och kan utföra allt, DU som är Barmhärtig och vars barmhärtighet omfattar allt – vid Din älskade Sändebud och Profet Mohammad(S), vid Din utvalda vän Imam Ali(A), vid Din ovärderliga gåva Fatima Zahra(A), vid Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) och vid de nio Imamerna(A) varav den sista vår tids väntade Imam Mahdi(AJ) ber vi Dig att vägleda oss och välsigna oss till att lyckas i Din väg och innerligt vara så som DU behagar inshaAllah!

Vi är högst tacksamma till Gud som allt tacksamhet och lovprisande tillhör för att våra syskon välsignats med att få möjlighet att åka till Hajj och inshaAllah kallas vi alla och välsignas till att leva och återuppleva denna välsignelse och inse och påverkas av den i verklig bemärkelse.
Vi ber er syskon att i synnerhet när ni står inför Guds Hus i Mecka, Hans älskade Profets(S) viloplats och gröna kupol i Medina och i närheten av de förtryckta Imamerna(A) av Baqi’ mittemot Profetens(S) åsyn, att först av allt be för påskyndandet av den väntade Imamens(AJ) efterlängtade återkomst och att vi alla ska vara bland Hans sanna följe och vänner inshaAllah samt även inkludera alla syskon och muslimer i era böner där och se till att ta vara på varje ögonblick som ni befinner er där – må Gud hjälpa er med detta inshaAllah!


Seyyeda Ma’sooma(A) & Imam Ridha(A)!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som väglett och välsignat oss med vägledningens facklor vars ljus härrör från Hans osläckbara Ljus

Härmed passar vi även på att gratulera i för- och efterskott, först och främst vår väntade Imam Mahdi(AJ) och även våra syskon i samband med årsminnet av Seyyeda Fatima Ma’sooma(A) och Imam Ridhas(A) födelse – Imam Khadims(A) dotter och son och ett framstående exempel på syskonkärlek!

Kort om dessa storheter: Imam Ridha(A) tvångsförflyttades av dåtidens tyrann till Marv – ett område i dagens Iran som idag är känd som Khorasan i vars främsta stad Mashhad Imamen(A) ligger begravd efter att ha förgiftats och nått martyrskap genom tyrannens hyckleri. Seyyeda Fatima Ma’sooma(A) i sin kärlek till sin broder och Imam(A) påbörjade en lång resa i Imamens(A) spår men hann aldrig nå sin broder och avled själv i Qom där hon ligger begravd och genom närvaron av dessa storheter har Irans mark välsignats!! Båda dessa städer besöks dagligen av tusentals hängivna människor som hyser Ahl al-Baits(A) kärlek i sina hjärtan.

I en välkänd händelse återberättas att ett antal följeslagare hade färdats en lång väg för att ställa frågor till Imam Khadim(A) men väl framme funnit att Imamen(A) var själv bortrest utanför staden och skulle inte var tillbaka förän några dagar. Ledsna var de redo att ge sig iväg då de fick bud om att lämna sina frågor och komma för att hämta svaren något senare. Så gjorde de och på vägen tillbaka mötte de Imam Khadim(A) utanför staden och återberättade händelsen för honom. Imamen(A) bad att få se svaren som de fått och när han läste svaren som han visste hans dotter hade givit, sade han: ”må hennes far offras för henne!”. Detta påvisar Seyyeda Ma’soomas(A) höga ställning och värdighet.

Bland Imam Ridhas(A) titlar är ”Ahl al-Baits(A) vise”, “Konungen av Toos” och “den som gick i god för rådjuret” om vilka mer kan läsas på www.islamsljus.se!

Gällande både dessa storheter är nog att säga att det har återgetts att den som längtar efter att utföra ziyarat av Seyyeda Fatima Zahras(A) undangömda heliga gravplats ska under Imam Mahdis(AJ) fördoldhet istället utföra ziyarat av Seyyeda Fatima Ma’soomas(A) heliga gravplats och gällande Imam Ridha(A) kallas ziyarat av hans heliga gravplats bland annat för ”de fattigas Hajj” och är högst belönat!

Må Gud vägleda oss alla till att ständigt söka och följa sanningen i Hans väg och i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah! Må Gud skänka oss deras ziyarat och ständiga följe i ord och handling i denna värld och Nästa inshaAllah!

Inkludera oss i era böner kära syskon i synnerhet under dessa tio heliga dagar då årsminnet av Seyyeda Fatima Ma’sooma(A) och Imam Ridhas(A) födelse infaller. Vi ber er att först och främst be för påskyndandet av vår väntade Imam Mahdis(AJ) återkomst och för att vi alla ska välsignas till att vara bland hans följe och vänner inshaAllah!

1 Comment more...

”Den perfekta människan”!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som välsignat oss med olika förmågor och med det ett ansvar
I Hans Namn som prövar oss och förädlar vår själ genom svårigheters glöd
I Hans Namn som inte ålägger Sin tjänare mer än vad denne klarar av
I Hans Namn som har skapat människan och gett henne möjligheten att vara Hans skapelsepärla
I Hans Namn som all tacksamhet och lovprisande hör till 

 

En nyöversatt bok med titeln ”Den perfekta människan” är utgiven. Boken är skriven av Shahid Murtadha Mutahhari(RA) och som alla denna stora personlighet och martyrs böcker behandlar den ytterligare en djup koncept med ett väldigt lättillgängligt språk som är enkel att ta till sig av alla människor. Boken rekommenderas till alla och kan beställas via www.dvvshop.se men går även att läsa online via http://bibla.dvv.se

Hijabi – ny nummer lanseras 6:e varje månad! 

Förhoppningsvis har ingen missat månadstidskriften Hijabi som lanseras den 6:e varje månad. Tidskriften, som dess namn antyder, kretsar kring konceptet hijab och belyser ämnet samt relaterade frågor från olika aspekter och innovativa synvinklar. Denna tidskrift vänder sig främst till våra systrar i olika åldersgrupper och innehåller intressanta artiklar, intervjuer, tips och råd, matrecept, korsord, rådgivning och mångt och mycket mer. Tidskriften går att läsa online via sidan www.minhijab.nu men går även att prenumerera på via hemsidan så att man får den direkt i e-post inkorgen varje månad!


 • Statistik

  Idag: 41
  Total: 35032
 • Arkiv

  Kategorier

  Copyright © 1996-2010 Den Väntades Vänner Blogg. All rights reserved.
  Jarrah theme by Templates Next | Powered by WordPress