Ljuset inom mig

Allah(SWT) och Hans Härlighet och Prakt

I Guds den Praktfulles höga Namn

Guds prakt manifesterad i Hans skapelse

Det framgår av vad vi hittills har sagt om ”bismillah” att bokstaven ”b” i ordet inte är till för orsakssamband, som vissa grammatiker säger. I själva verket är inte Allahs(SWT) handlande en fråga om orsak och verkan. Det bästa sättet att uttrycka förhållandet mellan Skaparen och det skapade är det som finns i Koranen. På vissa ställen har detta förhållandet beskrivits som lovprisande: ”Din Herre avslöjade Hans härlighet och prakt” och på några andra ställen som ”manifestation”. Det har sagts om Allah(SWT) att ”Han är den Första och den Sista, den Explicita och den Implicita”. Detta förhållande skiljer sig från den av orsak och verkan, vilket innebär ett slags uttryck som inte är lämpat för Gud, och det är därför inte ett korrekt uttryck för förhållandet mellan Gud och de existerande tingen.

För detta syfte är vi antingen tvungna att

(continue reading…)


Relationen mellan Allah(SWT) och Hans Skapelse

I Guds Namn
I den oskapade Skaparens Namn

Sea

Vi talade om vilket ord ordet ”ism” i ”bismillah” är sammanhängande med. I detta avseende finns det flera möjligheter som jag har nämnt.

Skaparen och den skapade

Vi kan inte förstå vissa frågor i detta avseende om vi inte vet vilken sorts relation som finns mellan Allah(SWT) och skapelsen. Vi talar antingen om denna relation på ett papegoja liknande sätt och upprepar ett antal ord och fraser, eller ibland läggs, utöver det, fram några argument också. Ett stadium högre än detta är en förmån vissa människor begåvats med. Hur som helst är förhållandet mellan Gud och skapelsen inte av den typ som existerar, till exempel mellan fadern och sonen, det vill säga mellan två oberoende existerande saker som ändå är relaterade till varandra. Solen och dess strålar är ett exempel på en närmare relation. I det här fallet är också solen och dess strålar två olika saker, vardera med en separat existens i viss utsträckning. Människan och hennes mentala och fysiska förmågor är ett exempel på en annan typ av relation. Även i detta fall är människan och hennes förmågor inte identiska, även om de är närbesläktade. Till skillnad från alla dessa exempel är förhållandet mellan de existerande sakerna och Allah(SWT) (källan till deras existens)

(continue reading…)


Skillnaden mellan Bismillah i varje surah

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim
I Guds den Nåderikes den Barmhäriges Namn

Bismillah

Den ”bismillah” som föregår en surah skiljer sig från den som föregår en annan surah. Vi pratade om vilket ord prepositionen och substantivet som styr i ”bismillah” relateras till. En av möjligheterna är att ”bismillah” av varje surah är relaterad till något lämpligt ord i just samma surah; till exempel i surah al-Hamd kan det vara relaterad till ordet, al-Hamd. I det fallet skulle ”bismillahi al-hamd-o- lillahi” betyda: I Allahs(SWT) namn tillhör allt lov och pris Allah(SWT). Baserat på denna möjlighet skulle ”bismillah” ha en annan innebörd för varje enskild surah, för i varje surah skulle den referera till ett annat ord. Om det var relaterat till ordet ”al-hamdu” i surah ”al-Hamd” skulle vi vara tvungna att söka efter annat lämpligt ord, till exempel i surah ”al-Ikhlas”. Enligt en av teologins regler, skulle någon som uttalade bismillah med en specifik surah och sedan ville recitera en annan surah, behöva upprepa bismillah, och det tidigare bismillah skulle inte vara tillräckligt för honom. Denna regel visar att ”bismillah”

(continue reading…)


Tolkningen av surah al-Hamd

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Fatiha_13

 Jag har blivit ombedd att säga något om tolkningen av surah al-Hamd. Faktum är att tolkningen av den heliga Koranen inte är en sak som vi själva kan utföra på ett bra sätt. Under varje period av Islamisk historia har de främsta av de rättslärda, både sunnitiska och shiamuslimer inkluderade, sammanställt ett stort antal böcker i ämnet. Men varje lärd har skrivit sin bok utifrån den vinkel som han varit väl förtrogen med och har bara tolkat en aspekt av den heliga Koranen. Med det kan det ändå inte sägas att denna aspekt har täckts helt.Under de senaste fjorton seklen har mystiker såsom Muhyuddin ibn Arabi, Abdur Razzaq Kashani, Mulla Sultan Ali med flera, skrivit utmärkta kommentarer om Koranen och behandlat ämnet som specialiserat sig inom väl. Men vad de har skrivit är inte tolkningen av den heliga Koranen.

I bästa fall kan man säga att

(continue reading…)


Regler för att uppnå andlig perfektion

I den Evige  den Fullkomliges Namn

107

För att kunna ta sig vidare på denna andliga bana är det nödvändigt för den andlige vägfararen att utse en rättfärdig människa som sin handledare (andlig guide). Handledaren måste ha genomgått självförintelse och uppnått stadiet av den eviga boningen hos Allah(SWT). Han borde vara fullt medveten om alla punkter som är till fördel eller nackdel för en andlig vägfarare och bör kunna åta sig utbildandet och vägledandet av andra andliga vägfarare. Dessutom är minnet och hågkomsten av Allah(SWT) och bön till Honom med ödmjukhet också nödvändigt för en andlig vägfarare.I övrigt, för att framgångsrikt kunna passera alla stadier på den andliga färden är det nödvändigt för honom att iaktta vissa regler:

(continue reading…)


Sökandet efter Allahs(SWT) vägledning

I Hans Namn som är den Ultimata Vägledaren

jrd346

Det första som en andlig vägfarare behöver göra är att undersöka olika religioner så långt som möjligt så att han kan bli förtrogen med enigheten och vägledningen av Allah(SWT). Han bör försöka förvärva minst lika stora kunskaper som krävs för hans praktiska ändamål. Efter att ha gjort denna typ av utredning gällande enigheten av Gud och profetskapet av den heliga Profeten(S) kommer han att lämna området av otrohet och inträda det av mindre Islam och mindre tro. Detta är kunskapen om vilken det råder opinionsenighet bland rättslärda om att dess förvärvande är grundläggande för varje förpliktigad person i syfte att acceptera och erkänna de grundläggande tron grundade på bevis och argument.

Om en person inte kan uppnå den önskade graden av tillfredsställelse trots att han anstränger sig till det yttersta, får han

(continue reading…)


De tolv världarna

I Hans Namn som har skapat allt och inte är skapad Själv

rose

Baserat på vad som sagts tidigare, måste den hängivne, som företar en andlig resa, passera genom 12 världar innan han når världen av uppriktighet. Namnet på dessa världar är:Mindre Islam, stor Islam, större Islam, mindre tro, stor tro, större tro, mindre utvandring, stor utvandring, större utvandring, mindre jihad, stor jihad och större jihad. Det är nödvändigt att känna till kännetecknen av dessa världar och att vara medveten om de hinder och barriärer som en hängiven tjänare måste möta medan han avancerar mot dem. För att klargöra vår poäng förklarar vi dessa världar kortfattat.Stor Islam innebär total underkastelse till Allah(SWT), att inte kritisera någon handling av Honom och att tro med full övertygelse att det som händer är inte utan någon form av förmån och att det som inte sker inte är att föredra. Imam Ali(A) syftar på denna punkt när han säger att ”Islam betyder underkastelse och underkastelse innebär övertygelse.” En hängiven tjänare ska

(continue reading…)


Steg av andlig resa

I Hans Namn som väcker Sina tjänare med Barmhärtighetens vindar

43de4ux

En materialist passerar sitt liv i materialismens mörka dal. Han störtar i havet av onda begär och slungas ständigt från den ena till den andra sidan genom vågorna av materialistiska band såsom rikedom, fruar och barn. Han ropar på hjälp, men förgäves och till slut leder det inte till något annat än förtvivlan och besvikelse.Ibland för detta hav med sig en vind av uppfriskande bris (gudomlig impuls), som uppmuntrar honom och tänder ett hopp om att nå strandens trygghet. Men denna bris blåser inte regelbundet. Den är endast tillfällig.”I ditt liv får du några sköna vindar från din Herre.

Var noga med att

(continue reading…)


En introduktion till irfan 4

I Hans Namn som skapat tid och rum och som inte omfattas av tid och rum

1244040500

1. Waqt (Ögonblick, Tid):I föregående sektion stötte vi på detta ord i en passage från Ibn Sina. Låt oss nu vända oss till ’urafa’s definitioner av ordet. Sammanfattningen av vad Qushayri har att säga om detta ämne är att konceptet av waqt är relativt. Varje stadium eller tillstånd som händer och drabbar ’arifen kräver av honom en speciell beteendereaktion. Det särskilda stadiet som kräver en särskild typ av beteende benämns Ögonblicket för en särskild ’arif.Självklart, kan en annan ’arif i samma stadium ha ett annorlunda Ögonblick, eller samma ’arif under andra omständigheter ha ett annat Ögonblick som kommer att kräva av honom ett annat beteende och ett annat ansvar.En ’arif måste vara bekant med dessa Ögonblick; det vill säga, han måste känna igen varje stadium som drabbar honom från det osynliga, så väl som de ansvar som medföljer.

’Arifen måste även räkna sitt Ögonblick som dyrbart och värdefullt. Begrundat på detta är det sagt att ”’arifen är son av Ögonblicket”.

(continue reading…)


En introduktion till irfan 3

I Hans Namn som är sökarnas slutmål och fröjd

magical2

‘Urafa’ av det Nionde/Femtonde Seklet

1. Shah Ni’mat Allah Wali:Han påstod härstamning från Imam Alis(A) hus. Han är bland de mest berömda av ‘urafa’ och sufier. Den nuvarande Ni’mat-ullahi ordern är en av de mest kända sufi ordern. Hans grav nära staden Kerman är fortfarande en helig plats för sufier. Det har sagts att han levde till nittiofem års ålder, och avled år 820/1417 eller 834/1430. Han levde mestadels av sitt liv i det sjunde seklet och umgicks med Hafez Shirazi. Många av hans mystiska dikter har bevarats.

2. Sa’in al-Din ‘Ali Tarakeh Isfahani:Han är en av de mest lärda av ‘urafa’. Han var grundligt bekant med teoretiskt ‘irfan av Ibn al-’Arabi. Hans bok Tamhid al-qawa’id, som har publicerats och är tillgänglig, är en tribut av hans djupgående lärdom inom ‘irfan, och har använts som en källa av vetenskapsmännen som efterträtt honom.

3. Mohammad ibn Mamzah al-Fanari al-Rumi:Som en av vetenskapsmännen av det Osmanska väldet, utmärkte han sig 

(continue reading…)

1 Comment more...

En introduktion till Irfan 2

I Hans namn som Inspirerar sanningssökande själar, rena hjärtan och insiktsfulla sinnen

213781332416121416885170132101120130349273Miniatyrmålning: Mahmood Farshchian

En kort historia:

Den föregående föreläsningen behandlade frågan om lokaliseringen av den främsta ursprungskällan av Islamisk ‘irfan, det vill säga huruvida det i Islams läror och i den heliga Profetens(S) och Imamernas(A) liv existerar ett prejudikat som kan ha inspirerat en serie djupa och raffinerade mystiska idéer, på en teoretisk nivå, och som kunde ha förmått andlig passion och mystisk hänförelse på den praktiska nivån. Svaret på denna fråga blev positiv. Nu kommer vi att fortsätta denna diskussion.De genuina lärorna av Islam och dess andliga ledares liv, så rik på andlighet och andlig prakt, som har försett inspirationen för djupgående andlighet i den Islamiska världen, är inte omfattade av det som benämns som ‘irfan eller sufism. Hursomhelst, är det bortom dessa föreläsningars räckvidd att diskutera andra delar av Islamiska läror som inte bär detta namn.

Vi kommer att fortsätta vår diskussion om grenen som betecknas som ‘irfan eller sufism, och dessa föreläsningars begränsade omfattning tillåter uppenbarligen inte att ge oss in på kritisk forskning. Här kommer vi att försöka ge

(continue reading…)


En introduktion till Irfan 1

I Hans Namn som är Sannigens Källa

86155204101344100112132211272125728130187Miniatyrmålning av: Mahmood Farshchiyan

Shaheed Murtada Mutahhari

Denna korta introduktion till Irfan är en del av författarens bok Ashnai ba ulum e Islami (En Introduktion till Islamisk Vetenskap) skriven i sju delar, 1) logik, 2) filosofi, 3) kalam, 4) irfan, 5) fiqh, 6) usul al fiqh, 7) hikmat e amali (etik).’Irfan är en av de vetenskapsgrenar som bottnar i den Islamiska kulturens kungarike och utvecklades så till att nå en hög nivå av avancemang. Innan vi kan börja diskutera ‘irfan, måste vi inse att det kan angripas från två synvinklar: den sociala och den akademiska.

Till skillnad från vetenskapsmän tillhörande andra Islamiska grenar – så som Koran kommentatorer (mufassirun), hadith-vetare (muhaddithun), rättslärda (fuqaha’), teologer (mutakallimun), filosofer, litteraturvetare och poeter – är ‘urafa’ en grupp vetenskapsmän som inte bara utvecklat sin egen vetenskap, ‘irfan, och frambringat

(continue reading…)


Förord

I Ursprunget och Sanningens Namn

1661586122516412419323738496771710947148

Miniatyrmålning av: Mahmood Farshchiyan

Allamah Mohammad Hossein Tabatabai

Fastän de flesta av oss människor är upptagna med att tjäna sitt levebröd och inte tillräckligt uppmärksammar spirituella frågor har ändå varje människa en medfödd önskan och längtan till den absoluta sanningen. När denna slumrande kraft väcks och tar sig till ytan leder det till ökad insikt hos en del. Trots sofisternas och ateisternas påståenden att all sanning är illusion, tror alla på existensen av en evig sanning.

När människan renhjärtat och med en ren själ ser på universums stadga och samtidigt observerar instabiliteten och obeständigheten hos dess olika delar, inser han att denna värld och dess uppenbarelser är en spegel som reflekterar existensen av en evig sanning. Med denna insikt har hans glädje inga gränser och han blir så utom sig att allt annat blir obetydlig och värdelöst. Detta spektakel formar basen för impulsen av gnostik1 som drar fromma människors uppmärksamhet till en värld bortom uppfattningsförmåga och odlar Allahs(SWT) kärlek i deras hjärtan. Dragningen som de känner gentemot detta spektakel får dem att glömma allt och det avlägsnar många begär från deras hjärtan.

(continue reading…)


 • Statistik

  Idag: 9
  Total: 34853
 • Arkiv

  Kategorier

  Copyright © 1996-2010 Den Väntades Vänner Blogg. All rights reserved.
  Jarrah theme by Templates Next | Powered by WordPress